LoginLogin With Facebook

NyckelDirekt bricka

Villkor NyckelDirekt

Korrekta uppgifter
Det är kundens ansvar att se till att Promotheo har korrekta kontaktuppgifter som namn, personnummer, adress, mobiltelefonnummer samt e-mailadress. Det är även upp till kunden att uppdatera Promotheo om ändringar i dessa uppgifter. Promotheo kan inte ansvara om kunden vid registrering uppger felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

Sekretess
Information som kunden lämnar till Promotheo för tjänstens utförande handhas med sekretess. Informationen utelämnas ej till en tredje part, med undantag för när tjänstens genomförande kräver det eller i de fall där kunden har godkänt det. Delar av uppgifterna kan lämnas till polisen, posten eller motsvarande, för att möjliggöra postbefordran på Promotheos uppdrag.

Pris
Pris för tjänsterna utgår från den prislista som gäller tid tidpunkten för köp av varan eller tjänsten. Vid missbruk återbetalas inte avgiften för den tid som är kvar. Övriga priser kan avtalas med Promotheo. Om kunden fått sin bricka via en av våra distributionspartner, specifika regler gäller. läs mer på förpackningen.

Hittelön
Promotheo förbinder sig att betala ut hittelön till upphittaren. i PassDirekts och PhoneDirekts fall kommer Promotheo att kontrollera att informationen som lämnats av ägare och upphittaren stämmer innan hittelönen betalas. I dagens läge motsvarar är hittelön till ett värde av 50 kronor, som utbetalas som kontanter eller i form av abonnemang till Promotheos tjänster. Promotheo avgör i vilken form hittelönen utbetalas.

Förnya abonnemang
Kunden har möjlighet att förlänga eller avsluta sitt abonnemang efter avtalad tid. Kunden informeras antigen via brev, e-mail eller SMS. Om kunden fått sin bricka från en av våra distributionspartner, specifika regler gäller. läs mer på förpackningen.

Garanti
Promotheo kan ej garantera ägaren återfår bortappade föremål.

Ansvar
Promotheos ansvar enligt detta avtal begränsar sig till skador som uppkommit genom bolagets, eller dess anställdas, handling eller underlåtenhet som sker i strid mot bolagets säkerhetsinstruktioner eller tjänsteföreskrifter. Ansvaret begränsas till det belopp som medlem betalat för tjänsten under giltighetsperioden.

Tvist angående detta avtal skall avgöras som individuell talan enligt svensk rätt vid allmän domstol i Stockholm, Sverige. Avtalet begränsar inte den rätt som konsument kan ha enligt tvingande svensk lag. Detta avtal kan ändras i samband med förnyelse av tjänstens giltighetstid. Ändring ska meddelas skriftligt eller genom publicering på Internet: www.nyckeldirekt.se

Villkorsändring
Ändringar eller tillägg till dessa villkor kommer att publiceras på den hemsida som tillhandahåller Tjänsten. Alla ändringar träder omedelbart i kraft då de nya villkoren publicerats. Om Du inte godkänner ändring eller tillägg till dessa användarvillkor har Du rätt att säga upp Ditt kundkonto genom ett skriftligt meddelande. Om sådan uppsägning inte sker, anses Du ha godkänt de nya villkoren

Villkor för NyckelDirekt

Omfattning
Tjänsten NyckelDirekt omfattar registrering av personuppgifter, mobiltelefonnummer, e-mailadresser samt NyckelDirekt brickanummer i Promotheos register. Vid upphittande, upphittaren har möjlighet att lämna nycklarna till polisen eller i en postlåda. Promotheo ser till att informera polisen om ägaren eller att skicka tillbaka nyckalrna via rekommenderat post.

Betalning
Kunden debiteras en årlig eller treårig avgift. Om denna inte betalas i tid avslutas tjänsten och makuleras kundens uppgifter i databasen. Om kunde fått sin bricka via en av våra distributionspartner, specifika regler gäller. läs mer på förpackningen.

Avtalstid och Uppsägning
Denna tjänst gäller från det att avtal gjorts och 12 eller 36 månader framåt. Vill kunden upphöra med tjänsten ska detta meddelas till Promotheo via e-mail, brev eller telefon. Nyckelbrickan får då ej längre användas utan bör förstöras eller skickas tillbaka till Promotheo.

Missbruk
Vid missbruk eller vårdslöshet har Promotheo rätt att avsluta abonnemanget. Detta meddelas till kundenskriftligen eller muntligen via brev, e-mail eller telefon. Del av årsavgift återbetalas ej.